เงื่อนไขและข้อตกลง การเป็นนักเขียนอิสระ

1. งานของผู้อนุญาต

ผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรม ใดๆ ที่ได้ส่งมอบให้กับ www.หนังสือออนไลน์.com โดยส่งผ่านทาง email onlinebooks.in.th@hotmail.com หรือทางอื่นใด

2. เงื่อนไขการอนุญาต

2.1 ผู้อนุญาตตกลงอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมตามที่ระบุ ในข้อ 1 เพื่อวัตถุประสงค์ในการผลิตและจำหน่ายสื่อ ดังต่อไปนี้

2.1.1 หนังสือ E-Book

2.1.2 และสิ่งพิมพ์ ในรูปแบบอื่น ๆ หรือ สื่ออิเลคทรอนิคส์อื่นๆ (ถ้ามี)

2.2 ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมเพื่อผลิตสื่อตามที่ระบุในข้อ 2.1

กำหนดระยะเวลา ……5….. ปี แบบไม่จำกัดจำนวน โดยสามารถต่ออายุสัญญาทุกๆ 3 ปี

การกำหนดราคาปก ผู้อนุญาตอาจกำหนดให้หรือไม่ ก็ได้ ผู้รับอนุญาต จะสงวน

สิทธิ์ในการกำหนดราคาขายสุดท้าย และ แจ้งผู้อนุญาตก่อนขายทุกครั้ง

2.3 การอนุญาตตามข้อ 2.1 และ 2.2

ผู้รับอนุญาตมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการใช้ลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ ผู้อนุญาตจะไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมที่อนุญาตตามสัญญานี้ เพื่อผลิตสื่อประเภทเดียวกันที่ระบุในข้อ 2.1 จนกว่าระยะเวลาตามสัญญานี้จะสิ้นสุดลง เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร

2.4 ผู้รับอนุญาตมีสิทธิที่จะผลิตและจำหน่ายสื่อที่ได้รับอนุญาตตามจำนวนที่กำหนดภายในอายุแห่งสัญญา ผู้รับอนุญาตมีสิทธิจะจำหน่ายสื่อที่ผลิตตามสัญญานี้ทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศ

2.5 ผู้รับอนุญาตจะมอบสื่อที่ผลิตตามสัญญานี้ จำนวน อย่างน้อย 1 ชุด ให้แก่ผู้อนุญาตในแต่ละครั้งที่มีการผลิตสื่อ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อนุญาต โดยผู้รับอนุญาตจะไม่คิดมูลค่าแต่อย่างใด

3. ระยะเวลาการอนุญาต

3.1 ผู้อนุญาตอนุญาตให้ผู้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์ในงานวรรณกรรมตามที่ระบุในสัญญานี้ มีกำหนดเวลา ………5….. ปีนับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี้

3.2 ในกรณีที่สัญญาสิ้นสุดลง หากคู่สัญญาฝ่ายใดมีความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญานี้แก่คู่สัญญาต่อไปอีก ให้คู่สัญญาฝ่ายนั้นแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อตกลงกัน ก่อนวันหมดสัญญา 60 วัน มิฉะนั้น คู่สัญญายินยอมให้สัญญานี้มีผลต่อเนื่องไปอีกวาระหนึ่ง

4. การจัดทำสื่อ

4.1 ผู้รับอนุญาตจะต้องผลิตสื่อตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จและวางจำหน่ายภายใน เวลา …1… เดือน นับแต่วันที่ได้รับต้นฉบับที่สมบูรณ์และครบถ้วน

4.2 ผู้อนุญาตจะต้องส่งต้นฉบับที่สมบูรณ์และครบถ้วนให้แก่ผู้รับอนุญาตภายใน …2….… เดือน นับแต่วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาฉบับนี้ และส่งต้นฉบับวรรณกรรมอื่นๆ อย่างน้อย 5 เรื่อง ต่อปี

5. ค่าตอบแทน

5.1 ผู้รับอนุญาตตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้อนุญาตในอัตราขั้นต่ำร้อยละ ……40………ของแต่ละการขาย 1 ครั้ง ผู้รับอนุญาตจะส่งยอดขายของแต่ละเดือน และเงินค่าตอบแทนให้ ผู้อนุญาตภายในวันที่ 15 ในเดือนถัดไป โดยผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวแบ่งชำระเป็น งวดๆ โดยผู้รับอนุญาตจะจ่ายค่าตอบแทน ภายในวันที่ 30 ของเดือนถัดไป

5.2 การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 5.1 ข้างต้น ผู้รับอนุญาตจะจ่ายโดยวิธีโอนเงินทางธนาคาร เท่านั้น ในกรณีที่ผู้อนุญาตมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานที่จ่ายเงิน ผู้อนุญาตจะแจ้งให้ผู้รับอนุญาตทราบล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดเวลาการจ่ายเงิน ไม่น้อยกว่า 15 วัน

5.3 ผู้อนุญาตมีหน้าที่ในการเสียภาษีเงินได้ (ถ้ามี)

6. การโอนสิทธิ

การอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ตามสัญญานี้ ผู้รับอนุญาตจะอนุญาตช่วงให้บุคคลอื่นหรือโอนสิทธิตามสัญญานี้ให้บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้อนุญาต

6,492 total views, 6 views today